Informējam, ka www.one4event.lv lapā tiek izmantotas sīkdatnes lietotāja sesijas uzturēšanai un Google Analytics datu ievākšanai saistībā ar lapas apmeklēšanu (angļu val. "cookies").
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Sapratu
Aktuāli / Nomas noteikumi
VISPĀRĒJIE INVENTĀRA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Apstiprināti ar SIA „Tent for Event Baltic” 01.03.2014. Valdes lēmumu Nr.01/2014.
Lietoto terminu skaidrojums
T4EB - „Tent for Event Baltic” SIA, Inventāra iznomātājs un Darbu izpildītājs.
Klients- Fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz Inventāra nomas līgumu savā vai citas personas labā.
Tāme - noteiktas formas dokuments, kas satur Inventāra nomas līguma noteikumus un apliecina Inventāra nomas līguma noslēgšanu.
Atlīdzība - Inventāra nomas līgumā noteiktais nomas maksas apmērs, kuru Klients maksā T4EB par Inventāra lietošanu.
Bojāeja - Inventāra stāvoklis, kad tā zaudējumu gadījuma rezultātā nodarīto bojājumu novēršanai nepieciešamās remonta/atjaunošanas izmaksas pārsniedz 70% no Inventāra vērtības.
Inventāra vērtība - Inventāra iegādes vērtība saskaņā ar T4EB grāmatvedības uzskaites datiem.
Noma - Inventāra nodošana lietošanai pret atlīdzību.
Inventārs - T4EB īpašumā vai valdījumā esošas preces, t.sk., teltis, mēbeles un cita veida aprīkojums, ko T4EB nodod un Klients pieņem lietošanā par Atlīdzību saskaņā ar noslēgto Inventāra nomas līgumu.
Darbi- ar Inventāra lietošanu saistītie pakalpojumi – Inventāra transportēšana, piegāde, montāža, uzstādīšana, demontāža u.c., kurus nodrošina T4EB.  
Līguma priekšmets
Līguma priekšmets ir Tāmē norādītais Inventārs un Darbi.
Inventāra sastāvā ietilpst visi Inventāra lietošanai nepieciešamie elementi, materiāli, detaļas un stiprinājumi, t.sk., tādas Inventāra neatņemamās sastāvdaļas, kas atsevišķi Tāmē netiek uzskaitītas.
Katrā konkrētajā Inventāra Nomas darījumā, Klientam lietošanai nododamā Inventāra un ar tā lietošanu saistīto Darbu sastāvs tiek fiksēts Tāmē, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas uzskatāma par Inventāra nomas līgumu un pilnīgu līdzēju vienošanos par Inventāra nomu un Darbu izpildi.
Tāmes – nomas piedāvājuma iesniegšana Klientam no T4EB puses uzskatāma par oferti, kuru Klients pēc saviem ieskatiem var vai nu akceptēt vai neakceptēt. Klienta klusēšana nevar tikt uzskatīta par akceptu.

Darbu izpildes kārtība
Ar Inventāra lietošanu saistīto Darbu izpildi T4EB veic Klienta norādītajā vietā un laikā, kas tiek fiksēts Tāmē.
Inventāra piegāde uz tā nodošanas vietu Klientam un Darbu izpilde tiek uzsākta pēc Tāmes abpusējas parakstīšanas. T4EB nav pienākums atlīdzināt Klientam izdevumus, kas Klientam radušies sakarā ar T4EB bezdarbību, ja Klients nav akceptējis T4EB Tāmi – nomas piedāvājumu, vai ja abi līdzēji nav parakstījuši Tāmi par konkrēto vietu vai objektu.
Inventāra lietošanai nepieciešamo Darbu izpildi T4EB nodrošina patstāvīgi un secīgi veicot visas Darbos ietilpstošās darbības, procesus un pasākumus. T4EB veic Darbu izpildi ievērojot un nepārkāpjot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī vietu un objektu īpašnieku, valdītāju vai lietotāju likumīgos rīkojumus un norādījumus, ar vislielāko rūpību un nekaitējot Klientam un trešajām personām.
Ja Inventāra nomas un/vai Darbu izpildes gaitā ir nepieciešama kādu darbību veikšana no Klienta puses, līdzēji vienojas, cik tas ir atkarīgs no katra līdzēja paša, visas nepieciešamās darbības veikt pēc iespējas īsākos termiņos, ļaunprātīgi nevilcinot darbību izpildes termiņus.
Klientam ir patstāvīgi jāatrisina visi jautājumi, pretenzijas un konfliktsituācijas ar trešajām personām, kuras rodas Darbu izpildes gaitā, vietā un objektos, kā arī, kuri saistīti ar Darbu izpildi konkrētajā vietā vai objektā, informējot par to T4EB.
Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā konkrētajā vietā vai objektā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri līdzējiem Tāmes abpusējas parakstīšanas brīdī objektīvu iemeslu dēļ nav bijuši zināmi un kuru dēļ Darbu izpilde konkrētajā vietā vai objektā abpusēji nolīgtajā termiņā var kļūt neiespējama, T4EB tiklīdz tas viņam kļuvis zināms, ziņo par to Klientam. Šādā gadījumā T4EB un Klients, novērtējot apstākļus un iemeslus, vienojas par turpmāko Darbu izpildes kārtību konkrētajā vietā.

Inventāra nodošana Klientam
Inventārs un ar tā lietošanu saistītie Darbi konkrētajā vietā vai objektā tiek nodoti Klientam Tāmē fiksētajā termiņā.
Dienā, kad Inventārs tiek nodotos Klientam un ir izpildīti ar Inventāra lietošanu saistītie Darbi (izņemot demontāžu), Klientam ir pienākums parakstīt atbilstošu Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, pretējā gadījumā T4EB ir tiesības noformēt attiecīgo Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, parakstot to vienpusēji, un tas ir Klientam saistošs ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām.
Ar Inventāra nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi vai Tāmē fiksēto Inventāra nodošanas un Darbu izpildes termiņu gadījumā, ja Klients nav parakstījis Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktu, atbildība par Inventāra bojāeju, zādzību, bojājumiem pāriet uz Klientu.
Parakstot Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, līdzēji apliecina, ka Inventārs un katra tā daļa (detaļa, sastāvdaļa, elements, piederums, utml.) ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī un atbilst to funkcijām, un Klientam nav nekādu pretenziju pret T4EB saistībā ar Inventāra stāvokli.
Parakstot Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, Klients apliecina, ka ir saņēmis no T4EB visu informāciju par Inventāra lietošanas noteikumiem un kārtību.

Inventāra nodošana T4EB
Klientam ir pienākums nodot atpakaļ T4EB no tā Nomā saņemto Inventāru Tāmē norādītajā termiņā un vietā. Ja Tāmē nav norādīta cita Inventāra nodošanas vieta, par tādu uzskatāma un Klientam jānodod Inventārs T4EB darbu izpildes vietā vai objektā.
Klientam ir pienākums Inventāru nodot, informējot par to T4EB atbildīgo darbinieku un parakstot atbilstošu Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktu, pretējā gadījumā T4EB ir tiesības noformēt attiecīgo Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, parakstot to vienpusēji, un tas ir Klientam saistošs ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām.
Gadījumā, ja Klients Inventāru atstāj bez uzraudzības Darbu izpildes vietā vai objektā, vai T4EB telpām piegulošajā teritorijā, neinformējot par to T4EB atbildīgo darbinieku un bez tā saskaņošanas, uzskatāms, ka Klients Inventāru nav nodevis T4EB līdz brīdim, kamēr T4EB bez iebildumiem Inventāru ir pieņēmis. Līdz Inventāra pieņemšanas brīdim visa atbildība par Inventāra bojāeju, zādzību un bojājumiem ir Klientam, un zaudējumu gadījumā Klientam ir pienākums atlīdzināt T4EB radušos zaudējumus.
Gadījumā, ka Klients nav nodevis T4EB Inventāru atpakaļ ar atbilstošu Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktu, T4EB ir tiesības 10(desmit) darba dienu laikā no Tāmē noteiktā Inventāra nodošanas T4EB un/vai Darbu izpildes termiņa (demontāžas termiņa) celt pret Klientu pretenziju par Inventāra sastāvu un/vai stāvokli, iesniedzot Klientam atbilstošu rakstveida pretenziju par T4EB konstatētajiem trūkumiem, nepilnībām, bojājumiem vai bojāeju, un Klientam ir pienākums atlīdzināt T4EB radušos zaudējumus T4EB pretenzijā norādītajā termiņā, kārtībā un apmērā, ja līdzēji nevienojas citādi.
Gadījumā, ja T4EB šo noteikumu 5.4.punktā norādītājā termiņā nav nosūtījis Klientam pretenziju, ir uzskatāms, ka T4EB ir Inventāru bez iebildumiem pieņēmis.

Citas T4EB saistības
T4EB apliecina, ka Darbu izpildē iesaistīs kvalificētus, zinošus darbiniekus un speciālistus.
T4EB apliecina, ka Tāmē – nomas piedāvājumā iekļautās ziņas būs patiesas un pietiekamas, lai Klients varētu novērtēt attiecīgā piedāvājuma atbilstību faktiskajai situācijai konkrētajā Darbu izpildes vietā vai objektā, paredzamo Inventāra un Darbu apjomu un to kopējās izmaksas.
T4EB patstāvīgi, ar saviem spēkiem, speciālistiem, transportu un citiem resursiem nodrošina Tāmē fiksētā Inventāra piegādi un Darbu izpildi.
T4EB Darbu izpildes vietā un tās tiešā tuvumā ir jāuztur tīrība un kārtība, kā arī jāizved atkritumi, ja tādi rodas Darbu izpildes gaitā. T4EB nav pienākums nodrošināt atkritumu izvešanu un Darbu izpildes vietas sakopšanu pēc Inventāra izmantošanas termiņa beigām, ja to rašanās nav saistība ar Darbu izpildi.
T4EB apliecina, ka ir lietpratējs un speciālists Darbu izpildē, sakarā ar ko tam ir visas specifiskās zināšanas, pieredze un prasmes, lai izvēlētos un izmantotu katrā Darbu izpildes posmā piemērotāko, nekaitīgāko un drošāko pasākumu vai Darbu izpildes tehnoloģiju.
T4EB neuzņemas atbildību par Inventāra sastāvā esošo telšu stiprinājumiem un ir tiesīgs demontēt teltis pirms Tāmē fiksētā Inventāra lietošanas beigu datuma, ja vēja stiprums pēc Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūras datiem pasākuma norises rajonā pārsniedz 15 metri sekundē. Telšu demontāža var tikt uzsākta saņemot Klienta piekrišanu. Klients ir atbildīgs par T4EB un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja nav devis savu piekrišanu telšu demontāžai pie šajā punktā aprakstītajiem nosacījumiem.

Citas Klienta saistības
Klientam ir jāpieņem Inventārs un Darbi, ja tie izpildīti atbilstoši konkrētajai Tāmei.
Klientam ir jānodod Inventārs atpakaļ T4EB Tāmē fiksētajā termiņā un šajos noteikumos fiksētajā kārtībā.
Klientam ir jāsamaksā T4EB par Inventāra nomu un Darbu izpildi atbilstoši konkrētajai Tāmei.
Klients apņemas saudzīgi izturēties pret Inventāru un nebojāt to, kā arī nodot to atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kādā Klients Inventāru ir pieņēmis.
Klientam patstāvīgi jāsaskaņo Darbu izpildes laiks un kārtība ar Darbu izpildes vietas vai objekta īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju, nepieciešamības gadījumā arī ar valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi, Klients apņemas patstāvīgi atbildēt par visām iespējamām trešo personu pretenzijām sakarā ar Darbu izpildes laiku un kārtību.
Gadījumā, ja Darbu izpildei vai piekļūšanai uz Darbu izpildes vietu nepieciešama Darbu izpildes vietai tiešā tuvumā esošo nekustamo īpašumu īslaicīga izmantošana, Klients savlaicīgi un patstāvīgi nodrošina šīs teritorijas izmantošanas saskaņojuma saņemšanu.
Klients patstāvīgi nodrošina visus Inventāra izmantošanai nepieciešamos pieslēgumus komunikācijām un patstāvīgi veic norēķinus par trešo personu sniegto pakalpojumu izmantošanu.
Klientam nav tiesību bez iepriekšējas T4EB atļaujas izdarīt Inventāram uzlabojumus, taisīt tā labā izdevumus, ko varētu pieprasīt no T4EB.

Atlīdzība, tās samaksas kārtība
Atlīdzības apmērs T4EB par konkrētā Inventāra nomu un Darbu izpildi, līdzējiem vienojoties, tiek noteikts konkrētajā Tāmē.
Atlīdzības samaksas kārtība tiek noteikta katrā konkrētajā gadījumā līdzējiem par to vienojoties atsevišķi, kas tiek fiksēts atbilstošā, saskaņā ar noslēgto Tāmi, T4EB izrakstītā rēķinā.
Ja rēķinā par Inventāra nomu nav noteikts citādi, Klientam ir pienākums samaksāt T4EB pilnīgu priekšapmaksu par Inventāra nomu un Darbu izpildi, 10(desmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz Tāmē fiksētajam Inventāra nodošanas un Darbu izpildes (montāžas) termiņam.
T4EB ir tiesības nodot Klientam Inventāru nomā un uzsākt Darbu izpildi (montāžu) tikai pēc pilnīgas Atlīdzības saņemšanas T4EB norēķinu kontā, ja līdzēji nevienojas citādi.
Gadījumā, ja Klients un T4EB vienojas par pilnīgu vai daļēju Atlīdzības priekšapmaksu, tās samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Klientam ir pienākums maksāt T4EB līgumsodu 1% apmērā dienā no Tāmē fiksētās kopējās Atlīdzības summas.

Līguma spēkā esamība un tā darbības izbeigšanas kārtība
Inventāra nomas līgums stājas spēkā ar Tāmes abpusējas parakstīšanas brīdi, ar nosacījumu, ka ir samaksāta Atlīdzība Tāmē vai T4EB saskaņā ar konkrēto Tāmi izrakstītajā rēķinā noteiktajā termiņā un apjomā.
Inventāra nomas līgums tiek noslēgts līdz Inventāra nodošanai T4EB un Darbu izpildei (demontāžai), ja Tāmē nav noteikts citādi.
Līdzējiem ir tiesības grozīt Inventāra nomas līgumu, kā arī izbeigt to, par to vienojoties. Jebkurus grozījumus noslēgtajā Tāmē, līdzējiem ir jāfiksē rakstveidā.
Līgums zaudē spēku pēc līdzēju Inventāra nomas līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

Pārējie noteikumi
Visus strīdus, kas saistīti ar Inventāra nomas līgumu, līdzēji risina savstarpēji vienojoties. Ja līdzēji nevar panākt vienošanos 15 dienu laikā, strīds tiek risināts tiesā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Slēdzot Inventāra nomas līgumu, Klients apliecina, ka atļauj T4EB kā sistēmas pārzinim, personas datu saņēmējam un personas datu operatoram, apstrādāt savus personas datus, t.sk., sensitīvus personas datus un personas identifikācijas kodus, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Šie noteikumi tiek piemēroti Inventāra nomas līgumiem, kas noslēgti sākot no 2014.gada 01. marta, ja līdzēji Inventāra nomas līgumā nav vienojušies citādi.